logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Plan włączenia społeczności

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” służy przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności w tym z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana będzie w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tworzenie LSR i konsultacje społeczne przeprowadzone będą w sześciu gminach, w skład których wchodzą:
 1. Gmina Byczyna
 2. Gmina Kluczbork
 3. Gmina Lasowice Wielkie
 4. Gmina Olesno
 5. Gmina Wołczyn
 6. Gmina Pokój
Odbędzie się po minimum jednym stacjonarnym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, które będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Spotkania poświęcone będą również analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Po spotkaniach stacjonarnych odbędzie się również spotkanie online, które podsumuje proces konsultacji we wszystkich gminach obszaru i usystematyzuje zebrane w ramach konsultacji informacje. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, między innymi:
 • innowacyjność,
 • cyfryzację,
 • środowisko i klimat,
 • zmiany demograficzne,
 • partnerstwo w realizacji LSR.
Spotkania odbywać będą się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Stowarzyszenie zwróci uwagę na to, aby w konsultacjach społecznych  na tym etapie brali udział, na równych zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach, przedstawiciele wymienionych sektorów. Metodą angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie określania celów i ustalania ich hierarchii będą badania ankietowe w wersji elektronicznej oraz papierowej oraz wywiady osobiste i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.  Biuro w okresie budowy LSR będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 5 dni w tygodniu po 8 godzin, tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00. Proces konsultacji planuje się zakończyć w listopadzie 2022 r. W okresie na jaki zostanie udzielone wsparcie przygotowawcze Stowarzyszenie zapewni  funkcjonowanie strony internetowej www.dolinastobrawy.pl przeznaczonej na ten cel. Przygotowywana LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizując operacje w ww. zakresie  będziemy informować i rozpowszechniać informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW.
Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Skip to content