logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” w partnerstwie z Gminami z terenu LGD zaprasza serdecznie mieszkańców poszczególnych gmin do udziału w spotkaniach dotyczących inteligentnych wsi (Smart Villages).
Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.
Wsie, które opracują koncepcję Smart Villages, w przyszłych latach będą miały dużą możliwość pozyskania środków na jej sfinansowanie.
Zapraszamy‼

 


 

Kluczbork, 10.05.2021r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” pozyskało dofinansowanie w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównym celem operacji pn. „Inteligentne Wsie w Dolinie Stobrawy” jest: Wzrost wiedzy mieszkańców z terenu LGD
na temat inteligentnych wsi oraz stworzenie koncepcji wsi, które wykorzystają swoje istniejące mocne strony i zasoby,
a także nowe możliwości, aby osiągać wartość dodaną.

Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie cyklu 6 warsztatów (po jednym w każdej z gmin) dotyczących tworzenia koncepcji inteligentnych wsi w okresie od 01.05.2021r. do 31.10.2021r.

Operacja wpisuje się w:

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich
oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Na realizację zadania pozyskaliśmy kwotę 7720,00 zł

Efektem realizacji operacji będzie przeprowadzenie cyklu 6 warsztatów (po 1 w każdej z gmin), dla minimum 90 osób, dotyczących tworzenia koncepcji Smart Villages na terenie Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

Warsztaty składać się będą z części wykładowej, w której omówione zostaną geneza, definicja i cechy Smart Villages,
a także plany wdrażania tej koncepcji w przyszłej perspektywie finansowej UE oraz przykłady inteligentnych rozwiązań z Polski i Europy. W części warsztatowo-szkoleniowej pracować będziemy nad wizją rozwoju Smart Wsi, zasięgiem terytorialnym koncepcji, określeniem grupy docelowej, diagnozą i uproszczoną analizą SWOT, określeniem zasobów do wdrażania koncepcji, planowaniem inicjatyw oraz ich efektów, oraz szukaniem partnerów wspierających rozwój lokalny.

Efektem operacji będzie również wzrost wiedzy mieszkańców z terenu LGD na temat inteligentnych wsi oraz stworzenie koncepcji wsi, które wykorzystają swoje istniejące mocne strony i zasoby, a także nowe możliwości, aby osiągać wartość dodaną, i w ramach których nowe sieci ulepszane będą dzięki cyfrowym technologiom komunikacyjnym, innowacjom i lepszemu wykorzystaniu wiedzy na rzecz mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

Skip to content