logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Nabory pracowników

Kluczbork, 15.10.2018r.

Ogłoszenie o naborze na pracownika   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” mające siedzibę: Rynek 1, 46-200 Kluczbork, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Koordynator projektu współpracy.   Koordynator projektu współpracy odpowiedzialny będzie za: 1)           nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu współpracy, 2)           przeprowadzenie zapytań ofertowych w zakresie należącym do Koordynującej LGD oraz spójnych dla wszystkich LGD, 3)           wykonywanie czynności związanych z monitorowaniem projektu współpracy, 4)           stała współpraca z asystentami projektu współpracy ze strony Partnera projektu współpracy, 5)           inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych, 6)           aktywizacja współdziałania partnerów w zakresie realizacji projektu współpracy oraz Umowy Partnerskiej, 7)           terminowe wywiązanie się z realizacji zadań, 8)           opracowanie wskaźników monitorowania, procedury monitorowania oraz ewaluacji projektu współpracy, 9)           przygotowanie  wniosku o aneks, wniosku płatność  oraz wprowadzanie niezbędnych uzupełnień.   Wymagania konieczne i pożądane do spełnienia przez pracownika na stanowisku Koordynator projektu współpracy: Wymagania konieczne: 1) wykształcenie wyższe, 2) doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z PROW, 3) otwartość i komunikatywność, 4) samodzielność, 5) znajomość problematyki społeczności lokalnej oraz produktu lokalnego, 6) znajomość problematyki projektów systemowych realizowanych przez LGD. Wymagania pożądane: 1)  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, 2) odporność na stres, 3)  prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód,   Wymagane dokumenty: 1) życiorys- CV, 2) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, 3) kserokopie dokumentów potwierdzających wiedzę, 4) dokumenty potwierdzające wykształcenie.   Miejsce i termin składania ofert: Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” do 30 października 2018r. do godziny 12.00. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator projektu współpracy w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.   Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 2 listopada 2018r.   Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony do 31.01.2020 roku na ½ etatu.
 

Kluczbork, 30.10.2018r.

W wyniku naboru na wolne stanowisko  Koordynator projektu współpracy przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wpłynęła 1 aplikacja, którą złożyła Pani Mirosława Tomanik. W wyniku weryfikacji dokumentów, przedstawiamy listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na pracownika na stanowisko Koordynator projektu współpracy: 1. Mirosława Tomanik
 

Kluczbork, 30.10.2018r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Koordynator projektu współpracy przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja kwalifikacyjna powołana do rozstrzygnięcia konkursu wyłoniła do zatrudnienia Panią Mirosławę Tomanik. Komisja kwalifikacyjna podjęła decyzję o wskazaniu tej kandydatki do zatrudnienia, ze względu na to, że ww. osoba spełniła wszystkie wymagania niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku. Pani Mirosława Tomanik posiada odpowiednie wykształcenie, a także wykazała się dobrą znajomością problematyki w zakresie realizacji projektów.
 

Kluczbork, 03.03.2017r.

Ogłoszenie o naborze na pracownika Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” mające siedzibę: Rynek 1, 46-200 Kluczbork, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Animator lokalny. Animator lokalny odpowiedzialny będzie za inicjowanie procesów wewnętrznego rozwoju lokalnego, a także:
  • rozwój partnerskich relacji w środowisku lokalnym poprzez budowanie porozumień, tworzenie sieci,
  • komunikację pomiędzy   potencjalnymi   partnerami   społecznymi   poprzez wypracowywanie sieci kontaktów i relacji,
  • nakreślenie profilu  społeczności oraz poznawanie  lokalnych  mieszkańców, udogodnień, historii, problemów,
  • pracowanie w  oparciu  o  dynamikę  grup,  podtrzymywanie  zaangażowania  i motywowanie społeczności do działania,
  • animację rozwoju przedsiębiorczości społecznej, w szczególności poprzez tworzenie lokalnych  przedsiębiorstw  społecznych  zakorzenionych  w  danej społeczności lokalnej,
  • pracę z indywidualnymi członkami społeczności, lokalnymi grupami lub organizacjami, sieciami grup i organizacji, władzami publicznymi, zawodowymi agencjami i biznesem.
  • zachęcanie członków społeczności lokalnej do samorozwoju, uczenia się i aktywności,
  • pobudzanie stosunków międzyludzkich, poczucia przynależności i zainteresowania się sprawami wspólnoty,
  • podnoszenie efektywności działań lokalnych grup.
Wymagania konieczne i pożądane do spełnienia przez pracownika na stanowisku animatora lokalnego: Wymagania konieczne: 1) wykształcenie wyższe lub średnie, 2) doświadczenie w pracy ze społecznością, 3) otwartość i komunikatywność, 4) samodzielność, 5) znajomość problematyki społeczności lokalnej na obszarze LSR, 6) znajomość problematyki projektów systemowych realizowanych przez LGD „Dolina Stobrawy”. Wymagania pożądane: 1)  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, 2) odporność na stres, 3)  prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód, 4)  znajomość problematyki  w zakresie realizacji projektów ze społecznością, 5)  znajomość problematyki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Wymagane dokumenty: 1) życiorys- CV 2) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie 3) kserokopie dokumentów potwierdzających wiedzę 4) dokumenty potwierdzające wykształcenie Miejsce i termin składania ofert: Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” do 20 marca 2017r. do godziny 15.30. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Nabór na stanowisko  Animatora w biurze Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2017r. Forma zatrudnienia: Animator zatrudniony będzie na podstawie Umowy o pracę, na czas określony od 1.04.2017r. do 31.12.2017r., na ¾ etatu. ——————————————————————————————————————————————————————–  

Kluczbork, 21.03.2017r.

W wyniku naboru na wolne stanowisko Animator lokalny przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wpłynęła 1 aplikacja, którą złożyła Pani Katarzyna Błaut. W wyniku weryfikacji dokumentów, przedstawiamy listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na pracownika na stanowisko Animator lokalny: 1. Katarzyna Błaut ———————————————————————————————————————————————————————

Kluczbork, 30.03.2017r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Animator lokalny przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja kwalifikacyjna powołana do rozstrzygnięcia konkursu wyłoniła do zatrudnienia Panią Katarzynę Błaut. Komisja kwalifikacyjna wysoko oceniła Panią Katarzynę Błaut i podjęła decyzję o wskazaniu tej kandydatki do zatrudnienia, ze względu na to, że ww. osoba spełniła wszystkie wymagania niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku. Pani Katarzyna Błaut posiada odpowiednie wykształcenie a także wykazała się dobrą znajomością problematyki w zakresie realizacji projektów ze społecznością. Pani Katarzyna Błaut wykazała się niezbędna wiedzą do wykonywania pracy na stanowisku Animator lokalny.
Skip to content