logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Informacje o Programie „Działaj Lokalnie”:
„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.  Wszystkie najważniejsze informacje o tym programie można znaleźć także na ogólnopolskiej stronie internetowej: www.dzialajlokalnie.pl.
Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.
Program finansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dodatkowo dotacje oraz koszty realizacji lokalnych konkursów grantowych są częściowo wspierane przez samorządy, firmy, lokalne organizacje pozarządowe oraz mieszkańców.
„DZIAŁAJ LOKALNIE” TO JEDYNY OGÓLNOPOLSKI PROGRAM, W KTÓRYM DOTACJE PRZYZNAWANE SĄ NA POZIOMIE LOKALNYM. Umożliwia to współpraca z partnerem programu — siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL).
Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach. Dotychczas zwiększyła się ona z początkowych 15 do aktualnych 60 członków.
Co roku środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazywane są każdemu partnerowi sieci. Każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze na sfinansowanie minimum 50% kosztów realizacji lokalnego konkursu grantowego. Pochodzą one od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii 1 %).
Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego konkursu ODL przyznaje około 10 grantów (w kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych) na realizację projektów, które: aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego, przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych, w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).
Lokalne konkursy prowadzone są według jednakowych zasad. Nacisk położony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość i otwartość.
O grant mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Większość beneficjentów ODL to lokalne grupy mieszkańców, do których dotychczas albo nie docierały informacje o ogólnopolskich programach, albo nie miały one wystarczającej wiary we własne siły, aby ubiegać się w nich o dotacje. W Programie „Działaj Lokalnie” organizacje, które ostatecznie przekazują środki, są w bliskim kontakcie z potencjalnymi beneficjentami. To ma duże znaczenie dla zachęcenia mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do wzięcia udziału w konkursie.
W odróżnieniu od innych ogólnopolskich programów, w „Działaj Lokalnie” decyzje o dofinansowaniu projektów zapadają na poziomie lokalnym, jako efekt pracy lokalnej komisji grantowej skupiającej niezależne autorytety. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. ODL przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.
Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z: pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Zapraszamy do odwiedzenia strony fundatora Programu:
logo_pafw_cmyk
Zachęcamy także do zapoznania się z innymi Programami PAFW, są to m. in.:

Stypendia im. Lane`a Kirklanda

Szczegóły na stronie: www.pafw.pl
Program „Działaj Lokalnie” realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią Ośrodków Działaj lokalnie, których obecnie jest 60 w całej Polsce.
Jak piszą na swojej stronie:
„Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce to wyjątkowe miejsce, w którym dzieją się rzeczy nieprzeciętne. Staramy się inspirować i pomagać działać w bardzo różnym zakresie. Mamy w swoim dorobku programy i kampanie będące markami społecznymi. Wspieramy lokalne społeczności, nagradzamy firmy zaangażowane społecznie, wyzwalamy w ludziach chęć pomagania. Wierzymy, że dzięki rozwojowi nowoczesnej filantropii, możemy powoli tworzyć świat, w którym ludzie ufają i pomagają sobie nawzajem, potrafią dzielić się z innymi i wspólnie rozwiązywać problemy. Akademia wraz z Partnerami zmienia świat na lepsze.”
Zajrzyjcie na ich stronę:
logo arfp rgb jpg
Skip to content