logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Szanowni Państwo

W związku z artykułem, który ukazał się w NTO na temat naszej Lokalnej Grupy Działania, w którym Pan Mirosław Dragon opisuje dwa nabory wniosków dla przedsiębiorców i osób zakładających działalność gospodarczą, chciałbym przekazać Państwu informację na ten temat z naszego punktu widzenia.

Zarówno w artykule jak i w przekazach osób i podmiotów zaangażowanych w tą sprawę w mojej ocenie nie ma pełnej informacji co powoduje, że opinia publiczna zostaje wprowadzona w błąd.

Poniżej w kilku punktach przekazuję informacje, które pozwolą Państwu zrozumieć całą sytuację.

  1. Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” jest organizacją pozarządową, która nie prowadzi działalności komercyjnej. Naszym głównym celem jest m.in. aktywizowanie lokalnych społeczności i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Nasze cele realizujemy m. in. przy pomocy środków z Unii Europejskiej w ramach programu LEADER, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2015 r. przy ogromnym udziale mieszkańców naszego obszaru opracowaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju, w której to mieszkańcy określili jakie projekty mają być realizowane na naszym terenie i kto w pierwszej kolejności może starać się o dotację na terenie LGD. Nasza strategia została oceniona przez ekspertów wybranych przez Urząd Marszałkowski i zajęła trzecie miejsce w województwie opolskim. Jest to dla nas ogromny sukces ponieważ strategię pisaliśmy samodzielnie bez wsparcia zewnętrznych firm.
  2. Ocena wniosków w ramach programu LEADER jest dwustopniowa. W pierwszym etapie wnioski podlegają ocenie w Lokalnej Grupie Działania. W drugim etapie wnioski ocenia Urząd Marszałkowski. Problem z naborami wystąpił na pierwszym etapie czyli podczas oceny wniosków w LGD. Także żaden wnioskodawca nie otrzymał jeszcze dotacji ponieważ nie było jeszcze drugiego etapu oceny. To Urząd Marszałkowski podpisuje umowy na dofinansowanie projektów i to do Urzędu Marszałkowskiego należy ostateczna decyzja który spośród wniosków wybranych przez LGD otrzyma dotacje.
  3. Wnioski w Lokalnej Grupie Działania oceniane są przez Radę Decyzyjną, która wybierana jest spośród członków stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków. Każdy z członków Rady Decyzyjnej przed oceną wniosków podpisuje deklarację bezstronności i poufności, także jeżeli któryś z członków Rady Decyzyjnej jest powiązany z wnioskodawcą wyklucza się z oceny jego wniosku. Wnioski oceniane są zgodnie z procedurą, która została zatwierdzona przez Urząd Marszałkowski.
  4. Problem z naborami wniosków nr 1/2016 i 2/2016 przeprowadzanymi przez naszą LGD wystąpił na etapie odwoławczym. Ocena wniosków w LGD dokonana przez Radę Decyzyjną kończy się opublikowaniem listy rankingowej projektów. Lista ta zawiera informacje ile punktów przyznano poszczególnym wnioskom w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru oraz które wnioski mieszczą się w limicie środków finansowych w danym naborze czyli są rekomendowane przez LGD do dofinansowania. Po opublikowaniu listy rankingowej wnioskodawcy mają czas na złożenie protestów. I tu popełniliśmy błąd ponieważ okazało się, że nasza procedura jest niezgodna z przepisami nadrzędnymi (ustawy, rozporządzenia). Rada Decyzyjna rozpatrzyła te protesty i zmieniła listę rankingową czego nie mogła zrobić ponieważ to należy do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego. Rada Decyzyjna mogła jedynie wyrazić opinię na temat tych protestów i przesłać je do Urzędu Marszałkowskiego nie zmieniając listy rankingowej. Za ten błąd w imieniu Zarządu i Stowarzyszenia przepraszam wnioskodawców obu naborów.
  5. Obecnie zakończyła się kontrola przeprowadzana przez Urząd Marszałkowski
    w biurze LGD i czekamy na protokół pokontrolny oraz wnioski i zalecenia pokontrolne. W ramach działań naprawczych zleciliśmy już kancelarii prawnej dostosowanie naszych procedur do przepisów obowiązującego prawa. Pracujemy również nad zmianą definicji innowacyjności, która jest oceniana przez Radę Decyzyjną w ramach lokalnych kryteriów wyboru. To kryterium wzbudziło najwięcej kontrowersji wśród wnioskodawców. Również Członkowie Rady Decyzyjnej sami zgłaszali Zarządowi problem z oceną tego kryterium, ale nie mogliśmy tego zmienić w trakcie trwania naboru.
  6. Nieprawdą jest, że LGD Dolina Stobrawy sama sobie przyznała pieniądze! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o takiej samej nazwie tj. „Dolina Stobrawy”, w której posiadamy niecałe 7% udziałów. Pozostałe udziały należą do Gminy Kluczbork i Powiatu Kluczborskiego.  Czyli Spółka jest to zupełnie inny podmiot, który ma takie samo prawo składania wniosków do LGD jak każdy inny. To czy jest uprawniony do otrzymania dofinansowania to inna sprawa, a przypomnę jeszcze raz, że dofinansowania jeszcze nikt nie otrzymał ponieważ wnioski nie zostały rozpatrzone przez Urząd Marszałkowski. Jako prezesowi spółki na etapie składania wniosku nie były mi znane przyczyny, dla których Dolina Stobrawy Sp. z o. o. nie mogłaby otrzymać dofinansowania. Gdybym je znał to wniosek nie zostałby złożony. Obecnie już wiem, że Dolina Stobrawy Sp. z o. o. takiego dofinansowania otrzymać nie może. Dlaczego? Ponieważ spółki w których samorządy posiadają ponad 25% udziałów są traktowane jako duże przedsiębiorstwa, a takie są wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu LEADER.
  7. Czy istniał konflikt interesów ze względu na pełnienie przeze mnie funkcji zarówno prezesa spółki jak i prezesa LGD? W mojej ocenie nie. Wnioski ocenia Rada Decyzyjna, która tak jak Walne Zebranie Członków, Komisja Rewizyjna i Zarząd są władzami stowarzyszenia (zgodnie z § 18 statutu) i nie podlega prezesowi Zarządu. Prezes nie ma żadnej zwierzchności nad Radą Decyzyjną. Ponadto żaden z Członków Rady Decyzyjnej nie wyłączył się z oceny wniosku złożonego przez Spółkę Dolina Stobrawy.
  8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” od 11 lat realizuje swoje cele na terenie województwa opolskiego. Aktywizujemy mieszkańców Opolszczyzny, pomagamy grupom nieformalnym i organizacjom pozarządowym zdobyć wiedzę, doświadczenie i środki na swoją działalność. Pierwsi w województwie opolskim wdrażaliśmy program Działaj Lokalnie. Zrealizowaliśmy program LEADER w ramach PROW 2007-2013 i pomogliśmy rozdysponować środki finansowe w wysokości 4 mln. zł. Razem z naszym partnerem Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych byliśmy w latach 2014-2016 realizatorem na terenie województwa opolskiego konkursu grantowego Kierunek FIO w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a nasze działania zawsze charakteryzowała przejrzystość.

 

Mam nadzieję, że powyższe informacje pozwolą Państwu zrozumieć całą sytuację i wyrobić sobie własną opinię na jej temat. Gdyby mieli Państwo jeszcze jakieś pytania to zapraszam do kontaktu z naszym biurem, które mieści się w kluczborskim Ratuszu, a wszelkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl.

Ze swojej strony deklaruję również, że po zakończeniu działań kontrolnych opublikujemy na naszej stronie internetowej protokół z tej kontroli aby mogli się Państwo z nim zapoznać.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Dolina Stobrawy

Tomasz Paluch

informacja dotycząca naborów wniosków

 

 

 

Skip to content