logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis spójności tego obszaru

Obszar „Doliny Stobrawy” leży w północnej części województwa opolskiego i obejmuje swoim zasięgiem sześć gmin, w tym: cztery gminy powiatu kluczborskiego – gminę Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn, jedną gminę z powiatu oleskiego – gminę Olesno oraz jedną gminę z powiatu namysłowskiego- gminę Pokój. Wschodnią granicę obszaru stanowią gminy powiatu oleskiego – Gorzów Śląski i Radłów oraz powiaty kłobucki i lubliniecki z województwa śląskiego, na południu graniczymy z powiatem opolskim oraz z gminami Zębowice i Dobrodzień z powiatu oleskiego, na zachodzie z gminamiu z powiatu namysłowskiego – Gminą Domaszowice i Świerczów , a na północy z powiatem kępińskim z województwa wielkopolskiego i z powiatem wieruszowskim z województwa łódzkiego.

Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 1215,4 km2, a tereny wiejskie stanowią ok. 98 % obszaru. Największe obszarowo są gmina Wołczyn i Olesno.

Obszar Doliny Stobrawy leży na lekko pofałdowanej Nizinie Śląskiej, nad Stobrawą prawym dopływem Odry. Zdecydowana część obszaru nie przekracza wysokości 250 m n.p.m.
Na terenie LGD znajduje się sieć dróg krajowych 11, 42 i 45 oraz rozwinięta jest sieć kolejowa łącząca linie Katowice – Wrocław, Katowice – Poznań oraz kierunki Częstochowa i Opole.
Obszar Doliny Stobrawy zalicza się do ciepłego Rejonu Nadodrzańskiego i śląskowielkopolskiego regionu klimatycznego. Cechuje go wyraźna przewaga wpływów oceanicznych, zwłaszcza na zachodzie, niższe od przeciętnych amplitudy temperatury, wczesna wiosna i lato oraz łagodna, krótka zima.
Teren Doliny Stobrawy jest w większości zamieszkały przez ludność napływową, co przekłada się na fakt słabej znajomości wielowiekowej tradycji regionalnej (śląskiej), folkloru i charakterystycznej obyczajowości. Obecnie mieszkańcy budują nową tradycję, wracają do kultywowania tradycji znanych na tych terenach dawniej oraz wprowadzają elementy znane w rejonach zamieszkiwania ich rodziców czy przodków.
Na obszarze Doliny Stobrawy występuje wiele bardzo ciekawych obiektów zabytkowych, które świadczą o bogatej przeszłości obszaru i przypominają o średniowiecznych korzeniach miast i wsi.
Najstarsze ślady działalności człowieka na obszarze Doliny Stobrawy sięgają epoki kamienia. Świadczą o tym m.in. znaleziska po pradawnych mieszkańcach regionu (znalezione w okolicach Brun i Kuniowa krzemienne ostrza i kamienne siekiery, naczynia gliniane należące do kultury ceramiki sznurowej) oraz cmentarzysko w Lasowicach Małych z okresu halsztackiego.
Obszar Doliny Stobrawy zamieszkuje 64 556 osób z wyłączeniem miasta Kluczborka (stan na 31.12.2020r.), co stanowi 6,6 % ludności województwa.
Spójność obszaru
Gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn tworzą cały powiat kluczborski i tym samym wykazują spójność administracyjną, gmina Olesno sąsiaduje bezpośrednio z gminą Kluczbork i Lasowice Wielkie, Gmina Pokój sąsiaduje bezpośrednio z Gminą Wołczyn tworząc spójność obszarową. Jednocześnie należy podkreślić, że obszar ten jest spójny również pod względem:
Przyrodniczym – dotyczy to nizinnego ukształtowania powierzchni, sieci hydrograficznej, uwarunkowań klimatycznych, gleb, stopnia zalesienia, obiektów cennych przyrodniczo. Pod względem przyrodniczym omawiany obszar jest bardzo jednorodny i nie charakteryzuje się większym zróżnicowaniem.
Geograficznym – dotyczy to położenia gmin w części północnej województwa opolskiego nad rzeką Stobrawą i jej dopływami.
Kulturowym – dotyczy to rodzaju zabytkowych obiektów sakralnych i świeckich (m.in. kościółki drewniane, pałace i parki dworskie, średniowieczne układy urbanistyczne). Punktem wyjścia do jednorodności kulturowej jest wspólna historia gmin.

Skip to content