logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38


Dokumenty do pobrania

Kontakt

Samodzielna
organizacja

Grupa nieformalna
z zaprzyjaźnionym patronem

Inicjatywa przy
LGD "Dolina Stobrawy"

W Przewodniku grantobiorcy do umowy dotacji programu „Działaj Lokalnie” znajdziecie WZORY DOKUMENTÓW takich jak:

Przykładowa karta ewidencji czasu pracy wolontariusza w projekcie
Przykładowa zbiorcza karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy w projekcie
Przykładowa karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy w projekcie
Oświadczenie partnera/darczyńcy
Prośba o dokonanie zmiany w harmonogramie/budżecie
Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku dla celów programu „Działaj Lokalnie”
Zestawienie dokumentów do projektu

oraz wiele innych cennych informacji.
Na stronie Programu „Działaj Lokalnie” w strefie grantobiorcy znajdziecie informacje dotyczące:

Konkursu opowiedz
Promocji
Logotypów Programu "Działaj Lokalnie" w rozszerzeniach innych niż .jpg

oraz wiele innych cennych informacji.

Dziesięć przykazań GRANTOBIORCY

1. Koszty ponoszone ze środków dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z budżetem i według określonego harmonogramu.
2. Dotowany zobowiązany jest zaangażować wkład własny finansowy i niefinansowy.
3. Zmiany w zakresie poszczególnych kategorii kosztów finansowanych z puli dotacji od 400 zł do 1000 zł, jak również utworzenie nowej pozycji budżetowej wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Ośrodka Działaj Lokalnie.
4. Prowadzenie przejrzystej dokumentacji księgowej:
a) Dotowany ma obowiązek trwale umieszczać na wszystkich oryginalnych dokumentach finansowych (fakturach, rachunkach, umowach, rozliczeniach delegacji, innych) dotyczących realizacji Umowy informację: „Sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie”. Dodatkowo należy określić źródło finansowania kosztu. W sytuacji, kiedy koszty związane z realizacją Projektu finansowane są ze środków pochodzących z kilku źródeł, opis powinien wskazywać wartość sfinansowaną ze środków dostępnych w ramach Umowy.
b) Faktury należy opisywać zgodnie z przekazanym wzorem.
5. Wszelkie materiały informacyjne i publikacje, wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację:

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

Materiały te powinny być również opatrzone logotypami Programu „Działaj Lokalnie” oraz logotypem Ośrodka Działaj Lokalnie.

6. Informowanie o źródle dofinansowania podczas spotkań, imprez, warsztatów i innych wydarzeń, a także w publikowanych w prasie artykułach.
7. Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i/lub filmowej z realizacji projektu.
8. Informowanie Darczyńcy o najważniejszych otwartych wydarzeniach lokalnych realizowanych w ramach projektu, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wraz z relacją z poszczególnych wydarzeń.
9. Uczestnictwo w spotkaniach sieciujących, informacyjnych, podsumowujących.
10. Terminowe przekazywanie sprawozdania z realizacji projektu.

Pozostałe szczegółowe informacje zawiera umowa dotacji.
Skip to content