logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapytanie ofertowe

3/DBLII/DS/2022

Nabór na inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:
„Dobre bo lokalne II”

Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork

Tel: 77 413 11 38

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl, www: www.dolinastobrawy.pl

 

 I.                     Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa budynków usługowych na potrzeby prowadzenia zajęć i warsztatów w Maciejowie – budynek A oraz budynek B”, w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach w/w zadania inwestycyjnego

2. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone ma być w specjalnościach:

·         konstrukcyjno – budowlanej,

·         sanitarnej,

·         elektrycznej.

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane osób, które wykonywać będą czynności związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem wraz z zaświadczeniami o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

4. Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej branży zobowiązana jest do stałej obecności na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej branży.

 

Uwaga!

Zakres zadania objętego nadzorem inwestorskim określa dokumentacja projektowa dostępna pod adresem: https://dolinastobrawy.pl/index.php/dbl-ii-zo-2-dblii-ds-2022/

 

W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.

 

II.                   Wymagany termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia odbioru całkowitego i rozliczenia zadania (przewidywany termin wykonania robót budowlanych: grudzień 2023).

Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji umowy o roboty budowlane, odbiór końcowy stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy do dnia jej rozliczenia końcowego i przystąpienia do użytkowania obiektu, z zastrzeżeniem, iż w ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego nadal pełnić czynności nadzoru w okresie trwania gwarancji i rękojmi na zasadach i w zakresie określonym w ST i umowie.

 

III.                 Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%

 

IV.                Warunki udziału w postępowaniu: Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego numer 2/DBLII/DS/2022.

 

V.                  Oferty należy składać do dnia 20.01.2023r. na adres mailowy: biuro@dolinastobrawy.pl

 

VI.                Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Pani Dominika Frasek-Kaczor tel. 77 413 11 38 

 

Dokumenty i załączniki:

Rozstrzygnięcie:

Skip to content