logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapytanie ofertowe

2/DBLII/DS/2022

Budowa budynków usługowych na potrzeby prowadzenia zajęć i warsztatów w Maciejowie - budynek A oraz budynek B

Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork

Tel: 77 413 11 38

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl, www: www.dolinastobrawy.pl

 

I.      Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.: „Dobre bo lokalne II” objętego umową o dofinansowanie nr  00009-6936-UM080004/22 z dnia 9 listopada 2022r.

2.       Zamówienie dotyczy budowy budynków usługowych na potrzeby prowadzenia zajęć i warsztatów w Maciejowie – budynek A oraz budynek B

3.       W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona roboty budowlane związane z budową dwóch budynków usługowo – rękodzielniczych. Oprócz budynków na działce wybudowany będzie zbiornik bezodpływowy wraz z przykanalikiem do budynków, przyłącz wodociągowy oraz przyłącz energetyczny.

4.       Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.00.00.00 – 7 – roboty budowlane

45.30.00.00 – 0 – roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00 – 3 – roboty instalacyjne elektryczne

45.33.00.00 – 9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.33.20.00 – 3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.40.00.00 – 1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

5.       Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

6.       Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników

7.       Załączone do dokumentacji technicznej przedmiary robót są jedynie informacyjne i zostały załączone celem ułatwienia przygotowania oferty. Z uwagi na to, że umowa o wykonanie robót budowlanych jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

8.       Zamawiający dopuszcza normy równoważne w stosunku do wszelkich norm wskazanych w dokumentacji technicznej. Wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie klasy produktu (wzorzec) lub standardów jakościowych, które mają charakter wyłącznie poglądowy, a nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Przedstawione w dokumentacji parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt. KIO 2312/16) „jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.” Materiały równoważne będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. Wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe niedoprecyzowane w zapisach projektu podlegają akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji prac.

9.       Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców.

10.   Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi na roboty budowlane na okres 60 miesięcy oraz gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

11.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających/dodatkowych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

13.   Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym Zapytaniu użyto sformułowania: budowa/przebudowa/remont, budynek – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

14.    W Rozdziale IX Zamawiający zawarł informacje Dodatkowe dotyczące przedmiotowego zamówienia, z którymi potencjalny Wykonawca powinien się zapoznać przed zgłoszeniem wniosków lub zapytań związanych z realizacją niniejszego zamówienia.

 

II. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w terminie  do 30 listopada 2023 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1.       Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:

1)      jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, wpisaną na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;

2.       Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego winni dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania;

3.        Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki określone w ust. 1 Wykonawca spełnił.

4.       Wykonawca, który nie złoży dokumentów, o których mowa w ust. 2 zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

 

IV. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

 

1.       Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,  lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

2.       W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wykluczenia  Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia  wraz z Formularzem Oferty oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

3.       Wykonawca, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie oświadczenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

4.       Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w wyniku rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

5.       Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

V. Kryteria oceny oferty

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.

Cena – 100%

2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

C = CN / CB x 100 %

gdzie:

CN – najniższa cena wśród badanych ofert

CB – cena oferty badanej

3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania

Zamawiającego oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności kiedy dwie oferty lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów w kryterium cena, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych. Ceny zaoferowane w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż w ofercie pierwotnej.

 

VI. Sposób przygotowania i składnia ofert

1.       Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierzać wszystkie wymagane załączniki tj.:

1) wypełniony Formularz Ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzony zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania;

2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych sporządzone zgodnie z wzorem załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania;

3) wykaz osób sporządzony zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania;

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego sporządzone zgodnie z wzorem załącznika nr 5 do niniejszego Zapytania – jeżeli dotyczy;

5) pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku, kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy;

2.       Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.       Oferta musi być złożona w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Zapytaniu ofertowym.

4.       Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.

5.       Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane.

6.       Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

7.       Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

8.       Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta w ramach zapytania nr 2/DBLII/DS/2022”.

9.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

10.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.   Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

12.   Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.) powinny zostać opisane „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec danych dotyczących elementów ceny, nazwy Wykonawcy oraz jego siedziby.

13.   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.

14.   Zamawiający może co najmniej na 2 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 13 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

VII. Termin i miejsce złożenia oferty:

1.       Ofertę należy przekazać na formularzu ofertowym wraz z załącznikami do godz.12.00 dnia 28.12.2022 r. bezpośrednio do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork.

2.       W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia

 

VIII. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.

1.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: biuro@dolinastobrawy.pl

2.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji na temat niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.       Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

4.       Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępni

na stronie internetowej: www.dolinastobrawy.pl.

5.       W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa w ust. 1.

6.       Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Dominika Frasek-Kaczor – tel. 77 413 11 38, 530 111 550.

7.       Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę oferty w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego tj.:na stronie Zamawiającego pod adresem www.dolinastobrawy.pl.

8.       Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

IX.  Informacje dodatkowe

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD do złożenia Zamówienia.

2.       Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1

3.       Zamawiający może unieważnić zapytanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego zapytania ofertowego.

 

X. Przetwarzanie Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

·         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”;

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym Zapytaniem Ofertowym;

·         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013;

·         w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

·         osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

·         przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

Dokumenty i załączniki:

Rozstrzygnięcie:

Skip to content