logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z procedurą rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie przesunięć kwot z przedsięwzięć, w których powstały oszczędności, na przedsięwzięcia cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem.

Decyzję Zarządu w sprawie rozdysponowania dodatkowych środków poprzedziło badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD w terminie od 29 sierpnia do 12 września 2022 roku.

W badaniu 72 % ankietowanych wskazało zapotrzebowanie na tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych. Kolejną dużą grupę  12 % stanowili ankietowani, którzy wskazali potrzebę utworzenia miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej i przyrodniczej. Trzecią w kolejności grupę 11% stanowiły osoby, które wskazały zapotrzebowanie na działanie dotyczące premii na podejmowanie działalności gospodarczej. Na 4 pozycji znalazło się działanie dotyczące rozwijania działalności gospodarczej 5%. Pojedyncze głosy dotyczyły renowacji zabytków i prowadzenia działań kulturowych.

Proponowane zmiany:

Przesunięcie środków z:

Cel Ogólny 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie 1.1.1. Liczba operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej

w kwocie 67 458,19 Euro oraz oszczędności z pozostałych przedsięwzięć Celu ogólnego 1 i 2 w kwocie 14 719,89 Euro, co daje łącznie 82 178,08 Euro.

Przesunięcie środków na:

Przedsięwzięcie 2.1.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w tym sportowej w kwocie 82 178,08 Euro.

Uwagi do propozycji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju proszę kierować na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub osobiście do biura stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2022r. do godziny 12.00

——————————————————

Aktualizacja 04.10.2022r.

W toku konsultacji społecznych ogłoszonych na stronie internetowej, gdzie uwagi do propozycji zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju można było kierować na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl lub osobiście do biura stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 03.10.2022r. do godz. 12:00, informujemy, że wpłynęło 18 informacji  z uwagami. Jedna uwaga dotyczyła zwiększenia środków na Przedsięwzięcie 2.1.2. Liczba nowych miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej i/lub przyrodniczej. 1 uwaga dotyczyła przeznaczenia środków na rozwijanie działalności gospodarczej.

16 uwag dotyczyło przeznaczenia całej puli dodatkowych środków na Przedsięwzięcie 2.1.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w tym sportowej.

Jednocześnie w tym czasie otrzymaliśmy sporo telefonów od osób zainteresowanych przedsięwzięciem tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych. Wielu potencjalnych wnioskodawców pyta o te działanie i deklaruje chęć złożenia wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content