logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Stowarzyszenie Kraina św. Anny,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIOpolskie” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:

 1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
 2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie wymienionych poniżej gmin woj. opolskiego.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające na terenie następujących gmin województwa opolskiego:

Powiat namysłowski – gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice.

Powiat kluczborski – gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie.

Powiat oleski – gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów, Zębowice, Dobrodzień.

Powiat opolski – gminy: Murów, Łubniany, Turawa.

Powiat strzelecki – gminy: Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica.

Powiat opolski – gminy: Tarnów Opolski.

Powiat krapkowicki – gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce.

Powiat kędzierzyńsko-kozielski – gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki.

 

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych.
 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
 4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

 

Termin składania wniosków: 20.04.2020 r. – 13.05.2020 r. godz. 15.00

Limit dostępnych środków: 114 000,00 zł

 

Beneficjenci:
1. Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

 • osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnia socjalna;
 • spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • stowarzyszenia zwykłe, o ile posiadają najpóźniej w dniu złożenia wniosku, aktualny wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • Koła Gospodyń Wiejskich
 1. Grupa nieformalna

To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie gmin objętych konkursem, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. Grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku. W skład grupy nieformalnej może wchodzić, więc niż trzy osoby, z czego trzy osoby muszą być pełnoletnie pozostałe mogą nie mieć ukończonych 18 lat. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednej grupy nieformalnej ubiegającej się o dotację.

 1. Grupa samopomocowa

To grupa min. trzech osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to, jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Celem pracy grupy jest zmiana osobistych warunków życia. Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków/ członkinie a nie na osoby z zewnątrz. Jest to element odróżniający grupy samopomocowe od innych form zaangażowania obywatelskiego (obywatelskich grup nieformalnych realizujących inicjatywy oddolne). Grup samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające, na co dzień profesjonalnej pomocy.

Czas realizacji projektów:
Projekty można realizować w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 31 października 2020 r.

 

Wysokość dotacji:

 • Dla młodej organizacji pozarządowej – kwota dotacji nie może przekraczać 5 000 zł. Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000 zł.
 • Dla grupy nieformalnej/samopomocowej wnioskującej samodzielnie lub z patronem – kwota dotacji nie może przekraczać 3 000 zł. Minimalna kwota wnioskowana wynosi
  1 000 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Konkurs obsługuje dwóch operatorów:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
 2. Stowarzyszenie Kraina św. Anny

Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren:

Powiat namysłowski – gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice.

Powiat kluczborski – gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie.

Powiat oleski – gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów, Zębowice, Dobrodzień.

Powiat opolski – gminy: Murów, Łubniany, Turawa.

Powiat strzelecki – gminy: Kolonowskie, Zawadzkie.

 

Do Stowarzyszenia Kraina św. Anny, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie / przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren:

Powiat strzelecki – gminy: Jemielnica, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica.

Powiat opolski – gminy: Tarnów Opolski.

Powiat krapkowicki – gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce.

Powiat kędzierzyńsko-kozielski – gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki.

 

Sposób składania wniosków:

Wnioski składane powinny być za pomocą Generatora wniosków. Generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.dolinastobrawy.pl i www.annaland.pl (www.witkac.pl lub kliknij baner na stronie www.dolinastobrawy.pl i www.annaland.pl)

Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:

 1. złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;
 2. dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” (wraz z ewentualnymi załącznikami) podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy do biura właściwego Operatora: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork lub Stowarzyszenia Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice (w zależności od podziału na gminy). Dopuszczalne jest wysłanie zeskanowanego potwierdzenia i załączników na adres e-mailowy biuro@dolinastobrawy.pl (w przypadku składania wniosku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” lub projekty@annaland.pl (w przypadku składania wniosku do Stowarzyszenia Kraina św. Anny) Złożenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków, tj. do dnia 13 maja 2020 roku do godziny 15.00. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 13 maja 2020 r. do godziny 15.00.

 

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji:
1. Ocena formalna
Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w karcie oceny formalnej.
2. Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Operatora konkursu „Kierunek FIOpolskie”, członkowie i pracownicy oraz eksperci z zewnątrz wyłonieni w otwartym naborze. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w karcie oceny merytorycznej.

Szczegółowe informacje na temat naboru w zależności od podziału na gminy udzielane są:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
ul. Moniuszki 4
46-200 Kluczbork
Tel. 77 413 11 38, kom. 530 111 550
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

lub

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
tel. 77 44 67 131, kom. 575 750 122
e-mail:
projekty@annaland.pl

 

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu dotacyjnego w ramach projektu „Kierunek FIOpolskie”, które stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Regulamin – Kierunek FIOpolskie 2020

Załączniki:

1. Oświadczenie o przychodach

2. Oświadczenie o niepowiązaniu

3. Wzór wniosku dla grupy nieformalnej

4. Wzór wniosku dla grupy nieformalnej z patronem

5. Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej

5.a. Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej – na rozwój

6. Karta oceny formalnej.doc

7. Karta oceny merytorycznej – inicjatywy

8. Karta oceny merytorycznej – rozwój NGO

9. Wzór sprawozdania

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

 

 

Skip to content