logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr  448_II/2018 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursie.

 

 1. Obowiązki ekspertów i zasady ich wykonywania

Do zadań ekspertów będzie należeć: ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach ww. konkursu. Ocena dokonywana będzie zgodnie z kryteriami zawartymi  w Regulaminie konkursu oraz zgodnie z  wytycznymi Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ocena merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez dwóch niezależnych ekspertów. W przypadku znacznej rozbieżności w ocenie merytorycznej danego wniosku aplikacyjnego dokonanej przez obu ekspertów (tj. rozbieżność wynoszącej więcej niż 30 proc. wyższego wyniku) Operator zleci niezależną ocenę trzeciemu ekspertowi.

Każdy z ekspertów wybranych  przez Operatora otrzyma do 50 wniosków aplikacyjnych w celu dokonania oceny merytorycznej. Dokładna liczba wniosków aplikacyjnych przypadających danemu ekspertowi podana zostanie po zakończeniu ww. konkursu.

Praca ekspertów świadczona będzie nieodpłatnie, jako wolontariat.

 

 1. Zasady wyboru eksperta zewnętrznego

W niniejszym naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki formalne naboru. Na ekspertów zewnętrznych wybrane zostaną osoby ocenione według kryterium merytorycznego naboru.

Warunki formalne naboru: w naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie:

 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,
 • jest w pełni dyspozycyjna w okresie planowanej oceny wniosków: 22.08.2018 – 07.09.2018

Szczegółowy zakres działań, jakie mogą być realizowane w ramach projektów konkursowych opisany został w Regulaminie konkursu. Osoba spełniająca warunki formalne naboru podlega ocenie według kryterium merytorycznego naboru.

Kryterium merytoryczne naboru:

 • doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie m.in. z P FIO
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów z obszaru programowego.

Na ekspertów zewnętrznych zostaną wybrane osoby wykazujące się największym doświadczeniem odpowiadającym zakresowi, ocenionym według kryterium merytorycznego naboru.

 

 1. Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji eksperta, spełniające warunki formalne naboru prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.08.2018.

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę dla celów niniejszego naboru.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys wraz z adresem kontaktowym, w tym adresem poczty elektronicznej e-mail,
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków formalnych naboru,
 • oświadczenie w zakresie doświadczenia w ramach kryterium merytorycznego naboru wraz z listą ocenianych/ wdrażanych projektów/ listą konkursów w ramach których kandydat/ka oceniał/a projekty.

 

Po dokonaniu wyboru ekspertów zewnętrznych przez Operatorów, osoby te zostaną o tym niezwłocznie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i poproszone o dostarczenie do biura Operatora dokumentów w wersji pisemnej potwierdzających spełnienie warunków formalnych naboru oraz doświadczenie oceniane w ramach kryterium merytorycznego naboru.

Informacje na temat naboru i konkursu można uzyskać kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Damrota 4/35-36

45-064 Opole

Tel. 77 441 50 25

e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Skip to content