logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO 2018” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:

 1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
 2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
 4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

 

Termin składania wniosków: 02.08.2018 r. – 22.08.208 r.

Limit dostępnych środków: 280 000,00 zł

 

Beneficjenci: 
1. Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

 •  osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 •  stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 •  spółdzielnia socjalna;
 •  stowarzyszenie zwykłe;
 •  spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Grupa nieformalna

To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. Grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku. W skład grupy nieformalnej może wchodzić, więc niż trzy osoby, z czego trzy osoby muszą być pełnoletnie pozostałe mogą nie mieć ukończonych 18 lat. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednej grupy nieformalnej ubiegającej się o dotację.

 1. Grupa samopomocowa

To grupa min. trzech osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to, jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Celem pracy grupy jest zmiana osobistych warunków życia. Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków/ członkinie a nie na osoby z zewnątrz. Jest to element odróżniający grupy samopomocowe od innych form zaangażowania obywatelskiego (obywatelskich grup nieformalnych realizujących inicjatywy oddolne). Grup samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające, na co dzień profesjonalnej pomocy.

Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 10 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

 

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Miejsce składania wniosków:

Konkurs obsługuje dwóch operatorów:

 1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
  Do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren:
  Powiat opolski
  Gminy: Opole, Tarnów Opolski, Niemodlin, Tułowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa (7)
  Powiat krapkowicki
  Gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzeleczki (5)
  Powiat kędzierzyńsko-kozielski
  Gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki (6)
  Powiat głubczycki
  Gminy: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice (4)
  Powiat prudnicki
  Gminy: Prudnik, Lubrza, Biała, Głogówek (4)
  Powiat nyski
  Gminy: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, Kamienniki, Pakosławice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce (9)
  Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren:
  Powiat namysłowski
  Gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój (5)
  Powiat kluczborski
  Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie (4)
  Powiat oleski
  Gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów, Zębowice, Dobrodzień (7)
  Powiat brzeski
  Gminy: Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Skarbimierz (6)
  Powiat strzelecki
  Gminy: Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica (7)
  Powiat opolski
  Gminy: Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice (7)

Sposób składania wniosków:

Wnioski składane powinny być za pomocą Generatora wniosków. Generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl i www.dolinastobrawy.pl ( www.witkac.pl ) lub kliknij baner na stronie www.ocwip.pl i www.dolinastobrawy.pl)
Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:

 1. złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;
 2. dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” (wraz z ewentualnymi załącznikami) podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy do siedziby Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole lub biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork (w zależności od podziału na gminy). Dopuszczalne jest wysłanie zeskanowanego potwierdzenia i załączników na adres e-mailowy biuro@dolinastobrawy.pl (w przypadku składania wniosku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” lub kierunekfio@ocwip.pl (w przypadku składania wniosku do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Złożenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków, tj. do dnia 22 sierpnia 2018 roku do godziny 14:30. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2018 r. do godziny 14:30.

 

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji:
1. Ocena formalna
Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w karcie oceny formalnej.
2. Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Operatora konkursu „Kierunek FIO 2018”, członkowie i pracownicy oraz eksperci z zewnątrz wyłonieni w otwartym naborze. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w karcie oceny merytorycznej.

Szczegółowe informacje na temat naboru w zależności od podziału na gminy udzielane są:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
Tel. 77 441 50 25
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork
Tel. 77 413 11 38
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Regulaminach konkursu dotacyjnego w ramach projektu „Kierunek FIO”, które stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze.

Regulaminy:

 1. Kierunek FIO 2018 – Regulamin_grupa_nieformalna
 2. Kierunek FIO 2018 – Regulamin_grupa nieformalna z patronem
 3. Kierunek FIO 2018 – Regulamin_młoda organizacja pozarzadowa

Załączniki:

 1. Kierunek FIO 2018 – Oświadczenie o przychodach
 2. Kierunek FIO 2018 – Oświadczenie o niepowiązaniu
 3. Wzór wniosku dla grupy nieformalnej
 4. Wzór wniosku dla grupy nieformalnej z patronem
 5. Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej
 6. Wzór karty oceny formalnej
 7. Wzór karty oceny merytorycznej – inicjatywy
 8. Wzór karty oceny merytorycznej dla młodej organizacji pozarządowej na rozwój
 9. Wzór sprawozdania

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

 

starter_strona-programowa-kierunek-FIO

Skip to content