logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Ogłoszenie o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”projektu grantowego pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

I. Zakres tematyczny konkursu i zadania, na realizację których może zostać przyznany grant i termin ich realizacji:

Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie realizacja operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny: Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku,
Cel szczegółowy  2.2. Wzmocnienie aktywności  wspólnotowej

Przedsięwzięcie: 2.2.2 Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności.

Granty mogą zostać przyznane na realizację następujących zadań:

 1. zajęcia dotyczące dziedzictwa przyrodniczego,
 2. zajęcia dotyczące dziedzictwa kulturowego,
 3. zajęcia dotyczące dziedzictwa historycznego,
 4. zajęcia rekreacyjne.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację tych zadań mogą wziąć udział w niniejszym konkursie.Wnioski dotyczące zadań, które nie mieszczą się w tym zakresie tematycznym, nie zostaną wybrane do realizacji.

Realizacja zadań powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez grantobiorcę z LGD umowy o przyznanie grantu i zakończyć się nie później niż 31.10.2018r.

II. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki.

Realizacja zadania powinna wpływać na osiągnięcie następujących celów i wskaźników.

Cele:

Cel ogólny: Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku, Cel szczegółowy 2.2. Wzmocnienie aktywności  wspólnotowej

Przedsięwzięcie: 2.2.2 Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności.

Wskaźniki:

Liczba osób biorących udział w zajęciach dla lokalnej społeczności finansowanych z projektu grantowego (300)

Liczba zajęć przeprowadzonych dla lokalnej społeczności finansowanych z projektu grantowego (20)

III. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu w ramach niniejszego konkursu powinny złożyć wniosek o przyznanie grantu osobiście (wniosek nie może zostać przesłany pocztą ani kurierem) w terminie od dnia 25.09.2017r. o godz. 8:00 do dnia 13.10.2017r. do godz. 15:00. Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w tym okresie wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach: pn. 8:00-16:00, wt-piątek 7:00-15:00. Miejscem składania wniosków jest biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Rynek 1, (pok. nr 6),  46-200 Kluczbork.

Wnioski, które nie zostaną złożone we wskazanym wyżej terminie lub miejscu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

IV. Forma udzielenia grantów

Grant jest to dofinansowanie do kosztów realizacji przez grantobiorcę zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej między LGD
a grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji. Grantobiorca zobowiązany jest zadeklarować wysokość kosztów, które zostaną poniesione w związku z realizacją zadania, wskazać koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zadania oraz obliczyć kwotę grantu, o który się ubiega. W przypadku przyznania grantu, Grantobiorca zobowiązany jest udokumentować wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji zadania. Na ich podstawie zostanie ustalona kwota ostatecznie należnego Grantobiorcy grantu.

V. Minimalna i maksymalna wartość jednego zadania realizowanego przez grantobiorcę, maksymalna i minimalna wartość jednego grantu oraz maksymalny procent dofinansowania do zadania.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które chcą zrealizować zadanie o podanej w pkt I tematyce, których wartość wynosi nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł.

Na realizację zadania może zostać przyznany grant o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł i nie większej niż 15 000 zł. Kwota przyznanego grantu nie może być wyższa niż 100 procent wszystkich kosztów kwalifikowalnych i należycie udokumentowanych przez grantobiorcę.

VI. Limit środków przeznaczonych do podziału miedzy grantobiorców.

W ramach konkursu przyznane zostaną granty, których łączna suma wynosi 300 000 zł.

Maksymalna wartość grantów, jaka w ramach konkursu może zostać przyznana jednostkom sektora finansów publicznych wynosi 60 000 zł (tj. 20% procent limitu środków).

VII. Opis postępowania w sprawie przyznania grantu oraz najważniejsze warunki przyznania grantu:

Wnioskodawca otrzymuje grant na realizację opisanego we wniosku o przyznanie grantu zadania, jeżeli;

 1. jego wniosek zostanie wybrany w konkursie przez LGD, oraz
 2. Zarząd Województwa Opolskiego, dokonujący weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, w tym prawidłowości przeprowadzenia konkursu przez LGD, nie zakwestionuje tego wyboru w całości lub takiej części, która uniemożliwia przyznanie grantu na realizację konkretnego zadania.

Ad. 1.W wyniku dokonanej przez Radę LGD oceny, zostanie sporządzona lista wniosków, na której zostaną zamieszczone wszystkie zadania objęte wnioskami złożonymi w konkursie, uszeregowane zgodnie z liczbą przyznanych punktów, od zadania z największą do zadania z najmniejsza liczbą punktów. Grant zostanie przyznany wyłącznie tym grantobiorcom, którzy uzyskają minimalna liczbę punktów określoną poniżej a ich wnioski będą mieściły się w limicie środków, o którym mowa w pkt V. Od oceny Rady przysługuje odwołanie. Termin, formę i procedurę składania odwołania określa dokument Procedury realizacji projektów grantowych, dostępny pod następującym adresem http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/

Ad. 2. Po przeprowadzonym konkursie i rozpatrzeniu odwołań, LGD przygotuje wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, w którym zostanie przewidziane przyznanie grantów na realizację zadań wybranych przez Radę LGD. Zarząd Województwa Opolskiego przeprowadzi weryfikację tego wniosku oraz oceni, czy konkurs na wybór zadań został przeprowadzony przez LGD prawidłowo. Po zakończeniu weryfikacji zawrze z LGD umowę o przyznanie pomocy na realizację tego projektu albo odmówi zawarcia takiej umowy. W przypadku zawarcia umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego jej zakres będzie decydował, które z zadań wybranych uprzednio przez LGD mają zapewnione dofinansowanie w formie grantu, ponieważ może zdarzyć się, że zadanie wybrane przez Radę, na skutek weryfikacji dokonanej przez Zarząd Województwa, nie może otrzymać grantu.

Z wnioskodawcami, których zadania przejdą pomyślnie oba opisane wyżej etapy LGD zawrze umowę o powierzenie grantu

Najważniejsze szczegółowe warunki przyznania grantu:

 1. Osobiste złożenie wniosku o przyznanie grantu w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;
 2. Wskazanie we wniosku o przyznanie grantu zadania, które mieści się w zakresie tematycznym konkursu;
 3. Dołączenie do wniosku dokumentów umożliwiających dokonanie oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu z punktu widzenia spełnienia warunków udzielenia grantu oraz zgodności zadania z kryteriami oceny;
 4. Uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu, co najmniej 18 punktów, uznanie że zadanie jest zgodne z LSR i mieści się w zakresie tematycznym konkursu,
 5. Uzyskanie,w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu,takiej liczby punktów, dzięki której wniosek zostanie umieszczony na liście ocenionych zadań na miejscu, które mieści się w limicie środków przeznaczonych do podziału między grantobiorców. W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, zadania, które mają realizować te jednostki nie mogą opiewać w sumie na więcej niż 20% wartości projektu grantowego. Dlatego wnioski tych jednostek zostaną wybrane do realizacji, jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny zostaną umieszczone na liście ocenionych zadań na miejscu, które mieści się w limicie środków przeznaczonych do podziału między wszystkich grantobiorców i jednocześnie mieści się w limicie dla jednostek sektora finansów publicznych. Wnioski tych jednostek, które nie mieszczą się w limicie dla sektora finansów publicznych, nie zostaną wybrane do realizacji
 6. Stawienie się przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz przedłożenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu, w tym zapewnienie zabezpieczenia należytej realizacji umowy o powierzenie grantu.
 7. Nieznajdowanie się na liście osób wykluczonych z otrzymania dofinansowania
  (art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności);
 8. Nieprowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Szczegółowych informacji dotyczących wszystkich warunków, jakie spełnić musi osoba zainteresowana przyznaniem grantu udziela Biuro LGD: Rynek 1, (pok. nr 6),  46-200 Kluczbork, w  godz.: pn. 8:00-16:00, wt-piątek 7:00-15:00

VIII. Obowiązujące w ramach konkursu kryteria oceny a oceny zadań wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem zawarcia umowy o powierzeniu grantu)

Zadanie objęte wnioskiem złożonym w ramach konkursu zostanie poddane ocenie z punktu widzenia jego zgodności z kryteriami wyboru.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego konkursu:

 1. Wkład w postaci pracy własnej lub usług świadczonych nieodpłatnie  – max. 3 pkt.
 2. Innowacyjność projektu –  max. 4 pkt
 3. Zasięg oddziaływania projektu (dotyczy projektu grantowego na organizację zajęć w świetlicy) –  max. 4 pkt
 4. Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w projekcie – max. 6 pkt
 5. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – max. 4 pkt
 6. Integracja międzypokoleniowa – max. 2 pkt
 7. Intensywność wsparcia – max. 2 pkt
 8. Powiązanie projektu z innymi projektami lub jego realizacja w partnerstwie z innymi podmiotami  – max. 2  pkt
 9. Doradztwo – max. 4 pkt

Zadanie objęte wnioskiem o przyznanie grantu zostanie wybrane do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 18 punktów.

Szczegółowy opis kryteriów został umieszczony w tym miejscu http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/ .

IX. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków realizacji zadania i spełniania kryteriów wyboru.

Wymagane dokumenty: Komplet dokumentów, wpiętych do skoroszytu lub segregatora (prosimy nie zszywać kartek), w tym:

Oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub PDF),

1-sza kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub PDF), (która pozostanie w dokumentacji LGD),

2-ga kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie grantu na realizację zadania powinien wraz z wnioskiem o przyznanie grantu złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru:

W przypadku kryterium nr 9. Powiązanie projektu z innymi projektami lub jego realizacja w partnerstwie z innymi podmiotami, do wniosku należy załączyć list intencyjny lub umowę partnerską.

X. Informacja o miejscu udostępnienia niezbędnych dokumentów związanych z konkursem:

Dokumenty dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie grantu, w tym: LSR, Procedura realizacji projektów grantowych, wzór wniosku o przyznanie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu wzór wniosku w sprawie rozliczenia grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania,dostępne są pod adresem http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/ oraz w Biurze LGD.

XI. Informacja o zasadach i trybie składania odwołania od dokonanej przez Radę LGD oceny grantobiorcy i zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu.

Warunki, tryb i termin składania odwołań zostały określone w tym miejscu http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania

XII. Zastrzeżenie od prawie do odstąpienia od konkursu oraz prawie do ponownego jego przeprowadzenia.

LGD zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub ponownego jego przeprowadzenia, w sytuacji, gdy na podstawie złożonych lub wybranych wniosków, brak możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji określonych w pkt II. O odstąpieniu od konkursu LGD poinformuje wszystkich zainteresowanych na swojej stronie internetowej. Informacja o odstąpieniu od konkursu zostanie także przekazana wnioskodawcom na piśmie, drogą pocztową albo za pomocą wiadomości e-mail.

LGD informuje, że niniejszy konkurs i realizacja zadań będą odbywały się zgodnie z Procedurą realizacji projektów grantowych, do której link został zamieszczony w punkcie X niniejszego ogłoszenia. Składając wniosek o powierzenie grantu wnioskodawca akceptuje postanowieniatej Procedury.

 

Skip to content