logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Kluczbork, 16.01.2017r.

Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 poz. 378) oraz zgodnie z „Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej nr 00003-6933-UM0810003/15 z dnia 29 kwietnia 2016r. ogłasza nabór nr 3/2017 na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Cel ogólny:

 1. Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy:

2.1. Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.

Przedsięwzięcie:

2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.

Nabór nr 3/2017

Termin naboru wniosków: od 30.01.2017r. do 24.02.2017r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Forma i kwota wsparcia:

Pomoc na operację w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jest przyznawana
w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

a) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku jednostki

sektora finansów publicznych;

b) 100% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku pozostałych podmiotów
z wyłączeniem podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;

Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny operacji realizuje:

Cel ogólny:

 1. Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku.

Cel szczegółowy:

2.1. Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.

Przedsięwzięcie:

2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.

Zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

 Warunki udzielenia wsparcia

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne, które:

 • Spełniają warunki określone. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz warunki określone w PROW na lata 2014-2020,
 • Złożą komplet wymaganej dokumentacji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Operacja zgodna będzie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”
 • W ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji wnioskodawca uzyska minimalną liczbę punktów.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dolinastobrawy.pl w zakładce „Pliki do pobrania” lub pod poniższym linkiem:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/wp-content/uploads/2015/10/Lokalne-Kryteria-Wyboru-.pdf

Dostępne są również w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 14. Możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów wynosi 34.

Do finansowania zostaną wybrane wnioski umieszczone na liście rankingowej, uwzględniając kolejność poszczególnych operacji według liczby przyznanych punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami, mieszczące się w limicie środków w ramach ogłaszanego konkursu.

W przypadku równej liczby punktów, o kolejności umieszczenia na liście operacji do udzielenia wsparcia, decyduje kolejność złożenia wniosku.

Uzasadnienie Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji – stosowny opis należy zawrzeć we Wniosku w części B.III Opis planowanej operacji, punkt 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD.

Wymagane dokumenty:

Komplet dokumentów, wpiętych do skoroszytu lub segregatora (prosimy nie zszywać kartek), w tym:

 • Oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub PDF),
 • 1-sza kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (wersja edytowalna lub PDF), (która pozostanie w dokumentacji LGD),
 • 2-ga kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (która zostanie

zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty  potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • W przypadku kryterium nr 6. Powiązanie projektu z innymi projektami lub jego realizacja w partnerstwie z innymi podmiotami, do wniosku należy załączyć list intencyjny lub umowę partnerską.
 • W przypadku kryterium nr 8. Doświadczenie wnioskodawcy (projekty powyżej 50 tys. i własne), do wniosku należy dołączyć umowy potwierdzające realizację projektów z funduszy zewnętrznych.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru

Limit środków w ramach naboru: 1 745 000,00

Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów.

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”
udostępniono do pobrania na stronie www.dolinastobrawy.pl w zakładce „Pliki do pobrania” lub pod linkiem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/

Generator Wniosku znajduje się na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalne Kryteria Wyboru

Wzory wniosków 

Regulamin Rady

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

Tel. kom. 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze 3.2017

Skip to content