logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Ogłoszenie o naborze na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 poz. 378) oraz zgodnie z „Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej nr 00003-6933-UM0810003/15 z dnia 29 kwietnia 2016r. ogłasza nabór nr 1/2016 na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej realizując poniższe cele LSR: 

Cel ogólny: 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.

Cel szczegółowy: 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 1/2016

Termin naboru wniosków: od 22.11.2016r. do 21.12.2016r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1 (Ratusz), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Forma i kwota wsparcia:

Pomoc na operację w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana
w formie ryczałtu (premii) w wysokości 60 000,00 PLN.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach: pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy.

Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny operacji realizuje:

Cel ogólny

  1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.

Cel szczegółowy

1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie

1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

Warunki udzielenia wsparcia

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne które:

  • Spełniają warunki określone. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz warunki określone w PROW na lata 2014-2020,
  • Złożą komplet wymaganej dokumentacji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  • Operacja zgodna będzie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.
  • W ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji wnioskodawca uzyska minimalną liczbę punktów.

 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.dolinastobrawy.pl w zakładce Pliki do pobrania lub pod poniższym linkiem:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/wp-content/uploads/2015/10/Lokalne-Kryteria-Wyboru-.pdf

Dostępne są również w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji wynosi 9. Możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów wynosi 23.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników w tym:

  • Oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej,
  • 1-sza kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (która pozostanie w dokumentacji LGD),
  • 2-ga kopia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru

Limit środków w ramach naboru: 660 000,00

Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów.

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”
udostępniono do pobrania na stronie www.dolinastobrawy.pl w zakładce „Pliki do pobrania” lub pod linkiem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/pliki-do-pobrania/

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD.

Lista dokumentów do pobrania: 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalne Kryteria Wyboru

Wzory wniosków Leader

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

Tel. kom. 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Do pobrania:

ogloszenie-o-naborze-nr1

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content