logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Generator wniosków: www.witkac.pl

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/2014 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:

 1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
 2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
 4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków: 14/03/2016 – 11/04/2016

Limit dostępnych środków: 311 600,00 zł

Beneficjenci: 

 1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:

 • osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnia socjalna;
 • spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Grupa nieformalna

To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej

 1. Grupa samopomocowa

To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków.

Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 20 maja 2016  do 30 września 2016 r.

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Miejsce składania wniosków:

Konkurs obsługuje dwóch operatorów:

 1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren:

Powiat opolski

Gminy: Opole, Tarnów Opolski, Niemodlin, Tułowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa (7)

Powiat krapkowicki

Gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzeleczki (5)

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki (6)

Powiat głubczycki

Gminy: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice (4)

Powiat prudnicki

Gminy: Prudnik, Lubrza, Biała, Głogówek (4)

Powiat nyski

Gminy: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, Kamienniki, Pakosławice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce (9)

Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren:

Powiat namysłowski

Gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój (5)

Powiat kluczborski

Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie (4)

Powiat oleski

Gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów, Zębowice, Dobrodzień (7)

Powiat brzeski

Gminy: Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Skarbimierz (6)

Powiat strzelecki

Gminy: Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica (7)

Powiat opolski

Gminy: Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice (7)

 

Sposób składania wniosków:

Wnioski składane powinny być za pomocą generatora wniosków. generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl  i www.dolinastobrawy.pl. Organizacje pozarządowe wnioskując o środki na rozwój składają wniosek za pomocą generatora, natomiast wnioski na realizację inicjatyw lokalnych oceniane będą w II etapach (wnioski/ fiszki składane za pomocą generatora i prezentacje). Szczegóły dostępne są w regulaminie.

Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word).

W przypadku składania wniosku za pomocą:

 1. GENERATORA – www.witkac.pl lub kliknij baner na stronie www.ocwip.pl i www.dolinastobrawy.pl

Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:

 1. złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;
 2. dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy do siedziby Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole lub biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork (w zależności od podziału na gminy).

Złożenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków, tj. do dnia 11 kwietnia  2016 do godziny 15:30.

W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godziny 15:30.

 1. B) WNIOSKU W WERSJI PAPIEROWEJ (WORD)

W przypadku braku stałego dostępu do internetu lub innych trudności, istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word). Formularz wniosku dla organizacji, grupy nieformalnej i samopomocowej dostępny jest na stronie internetowej www.ocwip.pl i www.archiwum.dolinastobrawy.pl W takim przypadku należy złożyć: oryginał wniosku i 1 kopię oraz płytę CD z nagranym wnioskiem w wersji edytowalnej i ewentualnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 do godziny 15:30. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godziny 15:30 (w zależności od podziału na gminy).

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji:

 1. Ocena formalna

Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w regulaminie.

 1. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Operatora konkursu „Kierunek FIO”, członkowie i pracownicy oraz eksperci z zewnątrz wyłonieni w otwartym naborze. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w regulaminie.

Szczegółowe informacje na temat naboru w zależności od podziału na gminy udzielane są:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Damrota 4/35-36

45-064 Opole

Tel. 77 441 50 25

e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu dotacyjnego w ramach projektu „Kierunek FIO”, który stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Załączniki:

Kierunek FIO 2016 – Regulamin 

Wniosek NGO 2016

Wniosek NGO 2016 – dotacja na rozwój

Wniosek GN 2016

Wniosek GN z patronem 2016 

Weksel in blanco

Umowa organizacja pozarządowa

Umowa grupa z patronem

Umowa grupa nieformalna lub samopomocowa

Sprawozdanie z realizacji zadania

Oświadczenie

Karta oceny merytorycznej załącznik inicjatywy lokalne

Karta oceny merytorycznej NGO

Karta oceny formalnej

 

Skip to content